Aš negerbiu jūsų tikėjimo

Kategorijos: 

Gerbkite mano tikėjimą! Neužgaukite mano jausmų!
Visa aplinka pilna tokio raginimo.
Mano kaimynas tiki, kad per slenkstį negalima sveikintis, nes kažkur iškeliaus laimė. Aš turiu gerbti jo prietarą?
Saudo Arabijos vyriausieji dvasininkai pripažino moterims naminių gyvūnų teises. Aš turiu gerbti šį požiūrį?
Afrikos musulmonų tautelėse mergaitės žiauriausiu būdu "apipjaustomos" (išpjaunams klitoris), nuprotėję rusų stačiatikiai kūdikius kiša į ledinį vandenį - aš turiu gerbti ir tai?..
Kvanktelėjęs lietuvis katalikų kunigas ir dar kapelionas sako miniai: "Žmogus be Dievo - tai ne žmogus, o kiaulė!" Aš, kiaulė, turiu gerbti ir jo nuostatą? Kaip aš, būdamas kiaulė, galiu gerbti kažką?
Visa mūsų aplinka kupina religinio nepakantumo. Bedieviai - ne tik kiaulės, jie dar ir absoliutus blogis, bedvasiai kirmėlės, tušti popieriaus lapai... Čia skelbiama karikatūra - tai tik vienas lašelis. Paskaitykite internete ir oficialiai leidžiamuose propagandos organuose, ką tikintieji sako apie netikinčiuosius. JAV atlikti tyrimai rodo, kad mažiausią pasitikėjimą visuomenėje turi prievartautojai ir... ateistai. Ne ką geresnė situacija ir Lietuvoje. Kritinis mąstymas egzistuoja nepaprasto nepakantumo aplinkoje. Jau ir čia, ne tik JAV, kandidatuojantys politikai bijo prisipažinti, kad jie netikintys.
Ir štai aš turiu gerbti šį nepakantumą? Turiu gerbti tikėjimą, kad esu kiaulė, bedvasis kirminas, tuščias popieriaus lapas?
Jeigu būčiau koks silpnaprotis - taip. Arba įbaugintas - tada tylėčiau. Bet aš nei įbaugintas, nei silpnaprotis. Aš turiu priešintis, nepakantumui, fanatizmui, šitam absurdo tikėjimui niekais. Jeigu visi priešinsimės islamui, krikščionybei, judaizmui ir kitiems prietarams, religinės nuostatos nebus vienintelės ir dominuojančios. Todėl ir kitus raginu, drąsinu. Mes turime teisę gintis nuo religijos ir religingų žmonių.
Girdžiu tikinčiųjų replikas: Petras parinko kraštutinius dalykus ir tirština spalvas. Bet iš tiesų tai - ne kraštutinumai. Niekinti bedievius liepia Biblija - trijų stambiausių religijų pamatas. Štai tik viena citata iš Antrosios Samulio knygos, 23 skyriaus:
"6 O visi bedieviai yra tarsi dagiai,
nubloškiami šalin,
nes jų negalima paimti į rankas.
7 Kas nori juos paliesti,
turi pasiimti geležinę kartį
ar ieties kotą".
Kas norite, gerbkite tokį Biblijos mokymą, aš - niekada.
Sakau atvirai: aš negerbiu jūsų prietarų, jūsų fanatizmo, jūsų nemokšiškumo, jūsų tikėjimo niekais ir neapykantos.
Bet juk ne visi tikintieji elgiasi šitaip!
Taip, kai kurie tikintieji yra blogi musulmonai, blogi katalikai, blogi stačiatikiai ir neužgaulioja 'klaidatikių". Aš su jais puikiausiai bendrauju. Turiu giminaičių ir draugų tikinčiųjų, su kuriais puikiausiai sutariame beveik visais klausimais, išskyrus, žinoma, prietarus. Aš juos gerbiu kaip protingus, nuoširdžius žmones.
Aš juos gerbiu tiek, kiek jie nėra katalikai, kiek jie nėra protestantai, kiek jie nėra stačiatikiai...
Taigi matykime ribą tarp žmogaus ir jo nuostatų. Didžiausias absurdas gerbti kažkokias nuostatas, netgi pačias kvailiausias, pačias žiauriausias. Gerbti galima žmogų, bet ne tikėjimus.
Beje, aš jau beveik 20 metų negeriu, tačiau bendrauju su alkoholikais. Bendrauju, nes jie neverčia manęs nuodytis kartu su jais, nevadina manęs kvailu, fanatiku ar kiaule.
Gerbiu alkoholiką, nes tai žmogus, bet negerbiu alkoholizmo.
Gerbiu kataliką, bet negerbiu katalikybės.
Tai vienintelis būdas normaliai bendrauti religijų sukiršintoj visuomenėj.