Ne visos išlipo...

Kategorijos: 

- Vieną dieną beždžionė išlipo iš medžio ir pavirto Darvinu.
- O kodėl mano šuo niekuo kitu nepavirsta?
- Ar gali uraganas virš sąvartyno atsitiktinai surinkti Boingą?..
Toks jų supratimas apie evoliuciją.
Tiek to. Sakysim, jie tiki pasaulio sukūrimu, ir tas tikėjimas jiems kliudo skaityti mokslo teorijas.
Išeitų, jie tiki bibliniu pasaulio modeliu?
Jie tiki, kad dievas sukūrė pasaulį per darbo savaitę, o jo centre pastatė žemę ir uždengė gaubtu su šviesuliais jai apšvieti? Vieni šviesuliai žemei apšviesti dieną, kiti šviesuliai žemei apšvieti naktį?
Tikrai tikite tuo?
- Petrai, iš kur tu ištraukei tokias nesąmones? - klausia manęs.
Dabar suprantu, kad jie neskaitė nė Biblijos. Būtų skaitę - negi Dievo Žodį vadintų nesąmone?
Tai kuo jie tiki? Ką jie skaitė, ką žino ir ką išmano?
Kiek klausiau davatkų, nė vienas nepripažino, kad tiki Biblijos pasaka apie pasaulio kūrimą.
Tai kaip čia yra?
Jie tiki, kad yra toks Biblijos dievas, bet pačia Biblija - ne.
Jie tiki, kad Darvinas rašė nesąmones, bet ką jis rašė - nežino.
Tai jie tikrai išlipo iš medžio?
O gal įsikibs į medžio šakas, niekada nelips ir neklausys Darvino?

Komentarai

Visų pirmą, Dievui kitaip

Visų pirmą, Dievui kitaip eina laikas jis yra už jo, jis yra jo valdovas. Tad pats Dievas nujautė kitaip laiką, jam pasaulio sukūrimas buvo kaip savaite. Todėl didelė tikimybė, yra tai kad Darvinas neklysta, ir galbūt Dievas, ne mus padarė pasaulio centre, o patį save. Ir pasaulio evoliucija dar tęsiasi, parašyta Jėzus sakė nepraeis nė šį karta, o aš jau ateisiu.

Dievuliukas apsijuokė

O taip!.. Bemokslis, begėdis, tamsuolis meluojantis dievas prakišo mokslui dar vieną mūšį. Jeigu nebūtų savo Žodyje (juk Biblija - Dievo Žodis, a ne?) pripaistęs tokių niekų apie pasaulį su žeme jo centre ir ant žemės uždėtu gaubtu, dar būtų galima į jį žiūrėti šiek tiek rimtėliau. O dabar ir Vatikanas ant evoliucijos nebesispjaudo kraujais, bet negi tai išgelbės vaikišką mitą? Biblijos mitų laukia Antikos mitų likimas. Mirę mitai, kai niekas jų nebelaiko tiesa, virsta į paprasčiausias pasakas. Manau, tai žino ir paskutinės davatkos, netgi tokios, kaip ta Nesvarbi tuščia skylė.

Tačiau apie Jėzų davatka pasakė teisingai. Tas melagėlis tikrai džiugino savo  mokinius, žadėdamas tuoj pat sugrįžti. "Nė šita karta nepraeis", - melavo jisai. O kiek kartų praėjo per 2000 metų? Ir kur tas apsišaukėlis, kodėl nepasirodė žadėtu laiku?

Beveik visa biblija paremta

Beveik visa biblija paremta simbolizmu, nors anksčiau tai buvo ne simboliai, bet absoliuti tiesa, už kurią mirdavo žmonės ir kitus žudydavo. Dievui mes esame centras ir jis mums taip pat turėtu būti centras, jeigu nenorime, kad gailestingasis Viešpats mus su meile pasiųstų į pragarą amžinoms kančioms. Žemė ne pasaulio centras, pasaulio centras jis buvo anksčiau, kol Pasaulį aiškino neklystančioji Bažnyčia, o Dievo, o centras yra Dievas, mano senas bičiulis, su kuriuo aš dažnai pasikalbu ir iš jo viską žinau. Simboliškai mąstant ir pamirštant ankstesnius Bažnyčios mokymus, už kurių nepaisymą grėsė sunki mirtis ant laužo, gaubtas yra žemės atmosfera, nors Viešpats Dievas savo Žodyje sakė kitaip ir pliurpė apie šviesulius žemei apšviesti. Ir jūs esate teisus kunigai viduramžiais silpnai pažino Dievą, o Dievas dar menkai išmanė apie pasaulio sandarą, nes Romos politine šalis pasinaudojo krikščionybė, tam kad lengviau valdytu žmonės imdami sau valdžią ir pinigus, ką daro ir dabar, tik netiesiogiai ir ne taip pastebimai. Tačiau dabar kunigai daro gerą: gydo ligonius, šventina vandenį, prievartauja vaikus, šviečia žmonės būti dorais ir pinigingais, gydo alkoholikus ir patys dažniausiai yra prasigėrę girtuokliai, narkomanus, meldžiasi Dievui, bei atsiduoda jam, kaip jiems patiems atsiduoda nuolankūs apkvailinti tikintieji. Bet nereikia pamiršti, kad katalikams dar reikia tobulėti ir būti atlaidiems, nes kunigai nusideda seksualine prasme, bei kartais (tik kartais!) prašo pinigų už dvasines apeigas. Kunigai tėra paprasti žmonės, kada jie nusideda, kaip ir visi kiti, tik visus kitus kunigai turi teisę mokyti, smerkti ir teisti, nes visi gali daryti gera statyti ligonines, globos namus, aukoti pinigus vargšams, o ypač - parapijos kunigams, kai jiems pritrūksta kelių tūkstančių eurų naujam limuzinui. Visi gali tikėti ir stipriau negu kunigai, ypač kai reikia aukoti Motinai Bažnyčiai. Kad būtum šventas nereikia būti kunigu, bet norint gyventi gerai ir turtingai, kunigų būti praverčia.

Nežinau, ką atsakyti

Nežinau, ką atsakyti idiotui Vytautui. Žmogus, kuris mokslą vadina jo priešybe - religija, neturėtų rašinėti tinklalapyje, kuris skirtas protaujantiems. Tikiuosi, Vytautas daugiau čia nebekiš nosies.